โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 6 3 8 0 0 19
ร้อยละ 16.67 % 8.33 % 22.22 % 0.00 % 0.00 % 52.78 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 17 6 14 2 0 88
ร้อยละ 13.39 % 4.72 % 11.02 % 1.57 % 0.00 % 69.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 2 4 18 0 1 41
ร้อยละ 3.03 % 6.06 % 27.27 % 0.00 % 1.52 % 62.12 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 229 คน
จำนวน(คน) 25 13 40 2 1 148
ร้อยละ 10.92 % 5.68 % 17.47 % 0.87 % 0.44 % 64.63 %

163 : 23 , 9 , 22 , 2 , 0 , 107...14.11 , 5.52 , 13.50 , 1.23 , 0.00 , 65.64 = 56 : 34.36
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 229 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 35.37%

Powered By www.thaieducation.net