โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 5 1 7 0 0 21
ร้อยละ 14.71 % 2.94 % 20.59 % 0.00 % 0.00 % 61.76 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 17 7 10 2 0 92
ร้อยละ 13.28 % 5.47 % 7.81 % 1.56 % 0.00 % 71.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 2 2 19 0 1 44
ร้อยละ 2.94 % 2.94 % 27.94 % 0.00 % 1.47 % 64.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 230 คน
จำนวน(คน) 24 10 36 2 1 157
ร้อยละ 10.43 % 4.35 % 15.65 % 0.87 % 0.43 % 68.26 %

162 : 22 , 8 , 17 , 2 , 0 , 113...13.58 , 4.94 , 10.49 , 1.23 , 0.00 , 69.75 = 49 : 30.25
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 230 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 31.74%

Powered By www.thaieducation.net