โรงเรียนวัดลาดทราย (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
70
จำนวน(คน) 7 4 7 1 2 49
ร้อยละ 10.00 % 5.71 % 10.00 % 1.43 % 2.86 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
231
จำนวน(คน) 27 10 2 0 46 146
ร้อยละ 11.69 % 4.33 % 0.87 % 0.00 % 19.91 % 63.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 301 คน
จำนวน(คน) 34 14 9 1 48 195
ร้อยละ 11.30 % 4.65 % 2.99 % 0.33 % 15.95 % 64.78 %

301 : 34 , 14 , 9 , 1 , 48 , 195...11.30 , 4.65 , 2.99 , 0.33 , 15.95 , 64.78 = 106 : 35.22
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 301 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 106 คน คิดเป็นร้อยละ 35.22%

Powered By www.thaieducation.net