โรงเรียนวัดลาดทราย (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
69
จำนวน(คน) 0 3 0 0 0 66
ร้อยละ 0.00 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.65 %
ระดับประถมศึกษา
241
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 237
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.66 % 0.00 % 0.00 % 98.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
310 คน
จำนวน(คน) 0 3 4 0 0 303
ร้อยละ 0.00 % 0.97 % 1.29 % 0.00 % 0.00 % 97.74 %

310 : 0 , 3 , 4 , 0 , 0 , 303...0.00 , 0.97 , 1.29 , 0.00 , 0.00 , 97.74 = 7 : 2.26
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 310 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.26%

Powered By www.thaieducation.net