โรงเรียนวัดลาดทราย (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 1 0 7 0 0 60
ร้อยละ 1.47 % 0.00 % 10.29 % 0.00 % 0.00 % 88.24 %
ระดับประถมศึกษา
240
จำนวน(คน) 0 3 18 0 0 219
ร้อยละ 0.00 % 1.25 % 7.50 % 0.00 % 0.00 % 91.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
308 คน
จำนวน(คน) 1 3 25 0 0 279
ร้อยละ 0.32 % 0.97 % 8.12 % 0.00 % 0.00 % 90.58 %

308 : 1 , 3 , 25 , 0 , 0 , 279...0.32 , 0.97 , 8.12 , 0.00 , 0.00 , 90.58 = 29 : 9.42
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 308 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 9.42%

Powered By www.thaieducation.net