โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 1 0 3 1 0 41
ร้อยละ 2.17 % 0.00 % 6.52 % 2.17 % 0.00 % 89.13 %
ระดับประถมศึกษา
144
จำนวน(คน) 8 2 11 2 1 120
ร้อยละ 5.56 % 1.39 % 7.64 % 1.39 % 0.69 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 0 4 12 0 0 32
ร้อยละ 0.00 % 8.33 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 238 คน
จำนวน(คน) 9 6 26 3 1 193
ร้อยละ 3.78 % 2.52 % 10.92 % 1.26 % 0.42 % 81.09 %

190 : 9 , 2 , 14 , 3 , 1 , 161...4.74 , 1.05 , 7.37 , 1.58 , 0.53 , 84.74 = 29 : 15.26
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 238 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 18.91%

Powered By www.thaieducation.net