โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 1 0 4 1 0 39
ร้อยละ 2.22 % 0.00 % 8.89 % 2.22 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 9 1 13 1 1 118
ร้อยละ 6.29 % 0.70 % 9.09 % 0.70 % 0.70 % 82.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 0 4 12 0 0 33
ร้อยละ 0.00 % 8.16 % 24.49 % 0.00 % 0.00 % 67.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 237 คน
จำนวน(คน) 10 5 29 2 1 190
ร้อยละ 4.22 % 2.11 % 12.24 % 0.84 % 0.42 % 80.17 %

188 : 10 , 1 , 17 , 2 , 1 , 157...5.32 , 0.53 , 9.04 , 1.06 , 0.53 , 83.51 = 31 : 16.49
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 237 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 19.83%

Powered By www.thaieducation.net