โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 1 0 3 1 0 36
ร้อยละ 2.44 % 0.00 % 7.32 % 2.44 % 0.00 % 87.80 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 8 2 11 2 1 114
ร้อยละ 5.80 % 1.45 % 7.97 % 1.45 % 0.72 % 82.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 0 4 13 0 0 32
ร้อยละ 0.00 % 8.16 % 26.53 % 0.00 % 0.00 % 65.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 228 คน
จำนวน(คน) 9 6 27 3 1 182
ร้อยละ 3.95 % 2.63 % 11.84 % 1.32 % 0.44 % 79.82 %

179 : 9 , 2 , 14 , 3 , 1 , 150...5.03 , 1.12 , 7.82 , 1.68 , 0.56 , 83.80 = 29 : 16.20
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 228 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 20.18%

Powered By www.thaieducation.net