โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
149
จำนวน(คน) 7 12 6 1 0 123
ร้อยละ 4.70 % 8.05 % 4.03 % 0.67 % 0.00 % 82.55 %
ระดับประถมศึกษา
559
จำนวน(คน) 29 22 40 1 1 466
ร้อยละ 5.19 % 3.94 % 7.16 % 0.18 % 0.18 % 83.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
212
จำนวน(คน) 9 2 16 0 0 185
ร้อยละ 4.25 % 0.94 % 7.55 % 0.00 % 0.00 % 87.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 920 คน
จำนวน(คน) 45 36 62 2 1 774
ร้อยละ 4.89 % 3.91 % 6.74 % 0.22 % 0.11 % 84.13 %

708 : 36 , 34 , 46 , 2 , 1 , 589...5.08 , 4.80 , 6.50 , 0.28 , 0.14 , 83.19 = 119 : 16.81
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 920 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 146 คน คิดเป็นร้อยละ 15.87%

Powered By www.thaieducation.net