โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
148
จำนวน(คน) 8 8 4 1 1 126
ร้อยละ 5.41 % 5.41 % 2.70 % 0.68 % 0.68 % 85.14 %
ระดับประถมศึกษา
552
จำนวน(คน) 32 20 50 18 2 430
ร้อยละ 5.80 % 3.62 % 9.06 % 3.26 % 0.36 % 77.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
215
จำนวน(คน) 9 3 10 0 0 193
ร้อยละ 4.19 % 1.40 % 4.65 % 0.00 % 0.00 % 89.77 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 915 คน
จำนวน(คน) 49 31 64 19 3 749
ร้อยละ 5.36 % 3.39 % 6.99 % 2.08 % 0.33 % 81.86 %

700 : 40 , 28 , 54 , 19 , 3 , 556...5.71 , 4.00 , 7.71 , 2.71 , 0.43 , 79.43 = 144 : 20.57
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 915 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 166 คน คิดเป็นร้อยละ 18.14%

Powered By www.thaieducation.net