โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
119
จำนวน(คน) 8 9 7 2 2 91
ร้อยละ 6.72 % 7.56 % 5.88 % 1.68 % 1.68 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
552
จำนวน(คน) 44 29 59 23 4 393
ร้อยละ 7.97 % 5.25 % 10.69 % 4.17 % 0.72 % 71.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
114
จำนวน(คน) 5 8 6 3 1 91
ร้อยละ 4.39 % 7.02 % 5.26 % 2.63 % 0.88 % 79.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 785 คน
จำนวน(คน) 57 46 72 28 7 575
ร้อยละ 7.26 % 5.86 % 9.17 % 3.57 % 0.89 % 73.25 %

671 : 52 , 38 , 66 , 25 , 6 , 484...7.75 , 5.66 , 9.84 , 3.73 , 0.89 , 72.13 = 187 : 27.87
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 785 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 210 คน คิดเป็นร้อยละ 26.75%

Powered By www.thaieducation.net