โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 3 2 11 2 0 39
ร้อยละ 5.26 % 3.51 % 19.30 % 3.51 % 0.00 % 68.42 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 20 2 21 6 0 38
ร้อยละ 22.99 % 2.30 % 24.14 % 6.90 % 0.00 % 43.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 23 4 32 8 0 77
ร้อยละ 15.97 % 2.78 % 22.22 % 5.56 % 0.00 % 53.47 %

144 : 23 , 4 , 32 , 8 , 0 , 77...15.97 , 2.78 , 22.22 , 5.56 , 0.00 , 53.47 = 67 : 46.53
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 46.53%

Powered By www.thaieducation.net