โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 7 1 4 0 0 41
ร้อยละ 13.21 % 1.89 % 7.55 % 0.00 % 0.00 % 77.36 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 9 0 19 0 0 55
ร้อยละ 10.84 % 0.00 % 22.89 % 0.00 % 0.00 % 66.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 16 1 23 0 0 96
ร้อยละ 11.76 % 0.74 % 16.91 % 0.00 % 0.00 % 70.59 %

136 : 16 , 1 , 23 , 0 , 0 , 96...11.76 , 0.74 , 16.91 , 0.00 , 0.00 , 70.59 = 40 : 29.41
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41%

Powered By www.thaieducation.net