โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 15 7 6 2 0 23
ร้อยละ 28.30 % 13.21 % 11.32 % 3.77 % 0.00 % 43.40 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 28 7 14 5 3 27
ร้อยละ 33.33 % 8.33 % 16.67 % 5.95 % 3.57 % 32.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 43 14 20 7 3 50
ร้อยละ 31.39 % 10.22 % 14.60 % 5.11 % 2.19 % 36.50 %

137 : 43 , 14 , 20 , 7 , 3 , 50...31.39 , 10.22 , 14.60 , 5.11 , 2.19 , 36.50 = 87 : 63.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50%

Powered By www.thaieducation.net