โรงเรียนวัดบ้านช้าง (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 24
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 5 5 10 6 5 94
ร้อยละ 4.00 % 4.00 % 8.00 % 4.80 % 4.00 % 75.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
74
จำนวน(คน) 0 4 8 5 2 55
ร้อยละ 0.00 % 5.41 % 10.81 % 6.76 % 2.70 % 74.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 223 คน
จำนวน(คน) 5 9 18 11 7 173
ร้อยละ 2.24 % 4.04 % 8.07 % 4.93 % 3.14 % 77.58 %

149 : 5 , 5 , 10 , 6 , 5 , 118...3.36 , 3.36 , 6.71 , 4.03 , 3.36 , 79.19 = 31 : 20.81
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 223 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 22.42%

Powered By www.thaieducation.net