โรงเรียนวัดบ้านช้าง (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 5 4 10 5 0 97
ร้อยละ 4.13 % 3.31 % 8.26 % 4.13 % 0.00 % 80.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 0 3 8 0 0 65
ร้อยละ 0.00 % 3.95 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 85.53 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 219 คน
จำนวน(คน) 5 7 18 5 0 184
ร้อยละ 2.28 % 3.20 % 8.22 % 2.28 % 0.00 % 84.02 %

143 : 5 , 4 , 10 , 5 , 0 , 119...3.50 , 2.80 , 6.99 , 3.50 , 0.00 , 83.22 = 24 : 16.78
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 219 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 15.98%

Powered By www.thaieducation.net