โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
149
จำนวน(คน) 22 17 30 13 0 67
ร้อยละ 14.77 % 11.41 % 20.13 % 8.72 % 0.00 % 44.97 %
ระดับประถมศึกษา
435
จำนวน(คน) 40 34 107 18 0 236
ร้อยละ 9.20 % 7.82 % 24.60 % 4.14 % 0.00 % 54.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
190
จำนวน(คน) 6 8 60 4 0 112
ร้อยละ 3.16 % 4.21 % 31.58 % 2.11 % 0.00 % 58.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 774 คน
จำนวน(คน) 68 59 197 35 0 415
ร้อยละ 8.79 % 7.62 % 25.45 % 4.52 % 0.00 % 53.62 %

584 : 62 , 51 , 137 , 31 , 0 , 303...10.62 , 8.73 , 23.46 , 5.31 , 0.00 , 51.88 = 281 : 48.12
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 774 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 359 คน คิดเป็นร้อยละ 46.38%

Powered By www.thaieducation.net