โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
150
จำนวน(คน) 24 20 29 15 0 62
ร้อยละ 16.00 % 13.33 % 19.33 % 10.00 % 0.00 % 41.33 %
ระดับประถมศึกษา
435
จำนวน(คน) 45 35 101 21 0 233
ร้อยละ 10.34 % 8.05 % 23.22 % 4.83 % 0.00 % 53.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
192
จำนวน(คน) 9 8 59 7 0 109
ร้อยละ 4.69 % 4.17 % 30.73 % 3.65 % 0.00 % 56.77 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 777 คน
จำนวน(คน) 78 63 189 43 0 404
ร้อยละ 10.04 % 8.11 % 24.32 % 5.53 % 0.00 % 51.99 %

585 : 69 , 55 , 130 , 36 , 0 , 295...11.79 , 9.40 , 22.22 , 6.15 , 0.00 , 50.43 = 290 : 49.57
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 777 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 373 คน คิดเป็นร้อยละ 48.01%

Powered By www.thaieducation.net