โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
147
จำนวน(คน) 27 20 26 15 0 59
ร้อยละ 18.37 % 13.61 % 17.69 % 10.20 % 0.00 % 40.14 %
ระดับประถมศึกษา
435
จำนวน(คน) 47 35 99 21 0 233
ร้อยละ 10.80 % 8.05 % 22.76 % 4.83 % 0.00 % 53.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
191
จำนวน(คน) 11 8 58 7 0 107
ร้อยละ 5.76 % 4.19 % 30.37 % 3.66 % 0.00 % 56.02 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 773 คน
จำนวน(คน) 85 63 183 43 0 399
ร้อยละ 11.00 % 8.15 % 23.67 % 5.56 % 0.00 % 51.62 %

582 : 74 , 55 , 125 , 36 , 0 , 292...12.71 , 9.45 , 21.48 , 6.19 , 0.00 , 50.17 = 290 : 49.83
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 773 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 374 คน คิดเป็นร้อยละ 48.38%

Powered By www.thaieducation.net