โรงเรียนวัดพะยอม (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 2 3 4 1 1 51
ร้อยละ 3.23 % 4.84 % 6.45 % 1.61 % 1.61 % 82.26 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 3 1 5 1 1 126
ร้อยละ 2.19 % 0.73 % 3.65 % 0.73 % 0.73 % 91.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 199 คน
จำนวน(คน) 5 4 9 2 2 177
ร้อยละ 2.51 % 2.01 % 4.52 % 1.01 % 1.01 % 88.94 %

199 : 5 , 4 , 9 , 2 , 2 , 177...2.51 , 2.01 , 4.52 , 1.01 , 1.01 , 88.94 = 22 : 11.06
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 199 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.06%

Powered By www.thaieducation.net