โรงเรียนวัดพะยอม (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 4 1 4 0 0 54
ร้อยละ 6.35 % 1.59 % 6.35 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 5 3 5 1 0 124
ร้อยละ 3.62 % 2.17 % 3.62 % 0.72 % 0.00 % 89.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 201 คน
จำนวน(คน) 9 4 9 1 0 178
ร้อยละ 4.48 % 1.99 % 4.48 % 0.50 % 0.00 % 88.56 %

201 : 9 , 4 , 9 , 1 , 0 , 178...4.48 , 1.99 , 4.48 , 0.50 , 0.00 , 88.56 = 23 : 11.44
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 201 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.44%

Powered By www.thaieducation.net