โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
245
จำนวน(คน) 0 0 18 0 0 227
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.35 % 0.00 % 0.00 % 92.65 %
ระดับประถมศึกษา
773
จำนวน(คน) 91 38 131 83 18 412
ร้อยละ 11.77 % 4.92 % 16.95 % 10.74 % 2.33 % 53.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
512
จำนวน(คน) 110 0 130 0 0 272
ร้อยละ 21.48 % 0.00 % 25.39 % 0.00 % 0.00 % 53.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1530 คน
จำนวน(คน) 201 38 279 83 18 911
ร้อยละ 13.14 % 2.48 % 18.24 % 5.42 % 1.18 % 59.54 %

1018 : 91 , 38 , 149 , 83 , 18 , 639...8.94 , 3.73 , 14.64 , 8.15 , 1.77 , 62.77 = 379 : 37.23
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1530 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 619 คน คิดเป็นร้อยละ 40.46%

Powered By www.thaieducation.net