โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
250
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 250
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
778
จำนวน(คน) 54 22 134 22 0 546
ร้อยละ 6.94 % 2.83 % 17.22 % 2.83 % 0.00 % 70.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
522
จำนวน(คน) 113 0 130 0 0 279
ร้อยละ 21.65 % 0.00 % 24.90 % 0.00 % 0.00 % 53.45 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1550 คน
จำนวน(คน) 167 22 264 22 0 1075
ร้อยละ 10.77 % 1.42 % 17.03 % 1.42 % 0.00 % 69.35 %

1028 : 54 , 22 , 134 , 22 , 0 , 796...5.25 , 2.14 , 13.04 , 2.14 , 0.00 , 77.43 = 232 : 22.57
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1550 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 475 คน คิดเป็นร้อยละ 30.65%

Powered By www.thaieducation.net