โรงเรียนวัดศิวาราม (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 0 5 3 0 0 37
ร้อยละ 0.00 % 11.11 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 82.22 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 15 18 10 5 0 77
ร้อยละ 12.00 % 14.40 % 8.00 % 4.00 % 0.00 % 61.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
72
จำนวน(คน) 12 5 0 2 2 51
ร้อยละ 16.67 % 6.94 % 0.00 % 2.78 % 2.78 % 70.83 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 242 คน
จำนวน(คน) 27 28 13 7 2 165
ร้อยละ 11.16 % 11.57 % 5.37 % 2.89 % 0.83 % 68.18 %

170 : 15 , 23 , 13 , 5 , 0 , 114...8.82 , 13.53 , 7.65 , 2.94 , 0.00 , 67.06 = 56 : 32.94
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 242 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 31.82%

Powered By www.thaieducation.net