โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 1 0 1 0 2 9
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 15.38 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 2 3 0 2 5 38
ร้อยละ 4.00 % 6.00 % 0.00 % 4.00 % 10.00 % 76.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
63 คน
จำนวน(คน) 3 3 1 2 7 47
ร้อยละ 4.76 % 4.76 % 1.59 % 3.17 % 11.11 % 74.60 %

63 : 3 , 3 , 1 , 2 , 7 , 47...4.76 , 4.76 , 1.59 , 3.17 , 11.11 , 74.60 = 16 : 25.40
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 63 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 25.40%

Powered By www.thaieducation.net