โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 6 0 6 0 0 23
ร้อยละ 17.14 % 0.00 % 17.14 % 0.00 % 0.00 % 65.71 %
ระดับประถมศึกษา
135
จำนวน(คน) 4 1 18 0 0 112
ร้อยละ 2.96 % 0.74 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 82.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 10 1 24 0 0 135
ร้อยละ 5.88 % 0.59 % 14.12 % 0.00 % 0.00 % 79.41 %

170 : 10 , 1 , 24 , 0 , 0 , 135...5.88 , 0.59 , 14.12 , 0.00 , 0.00 , 79.41 = 35 : 20.59
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 20.59%

Powered By www.thaieducation.net