โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
132
จำนวน(คน) 6 6 5 0 0 115
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 3.79 % 0.00 % 0.00 % 87.12 %
ระดับประถมศึกษา
237
จำนวน(คน) 20 15 16 0 0 186
ร้อยละ 8.44 % 6.33 % 6.75 % 0.00 % 0.00 % 78.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
97
จำนวน(คน) 5 1 11 0 0 80
ร้อยละ 5.15 % 1.03 % 11.34 % 0.00 % 0.00 % 82.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 466 คน
จำนวน(คน) 31 22 32 0 0 381
ร้อยละ 6.65 % 4.72 % 6.87 % 0.00 % 0.00 % 81.76 %

369 : 26 , 21 , 21 , 0 , 0 , 301...7.05 , 5.69 , 5.69 , 0.00 , 0.00 , 81.57 = 68 : 18.43
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 466 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 18.24%

Powered By www.thaieducation.net