โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
132
จำนวน(คน) 8 5 7 0 0 112
ร้อยละ 6.06 % 3.79 % 5.30 % 0.00 % 0.00 % 84.85 %
ระดับประถมศึกษา
237
จำนวน(คน) 29 20 22 0 0 166
ร้อยละ 12.24 % 8.44 % 9.28 % 0.00 % 0.00 % 70.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
97
จำนวน(คน) 6 0 14 0 0 77
ร้อยละ 6.19 % 0.00 % 14.43 % 0.00 % 0.00 % 79.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 466 คน
จำนวน(คน) 43 25 43 0 0 355
ร้อยละ 9.23 % 5.36 % 9.23 % 0.00 % 0.00 % 76.18 %

369 : 37 , 25 , 29 , 0 , 0 , 278...10.03 , 6.78 , 7.86 , 0.00 , 0.00 , 75.34 = 91 : 24.66
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 466 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 111 คน คิดเป็นร้อยละ 23.82%

Powered By www.thaieducation.net