โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
69
จำนวน(คน) 3 4 3 0 0 59
ร้อยละ 4.35 % 5.80 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 85.51 %
ระดับประถมศึกษา
154
จำนวน(คน) 9 4 20 0 0 121
ร้อยละ 5.84 % 2.60 % 12.99 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 223 คน
จำนวน(คน) 12 8 23 0 0 180
ร้อยละ 5.38 % 3.59 % 10.31 % 0.00 % 0.00 % 80.72 %

223 : 12 , 8 , 23 , 0 , 0 , 180...5.38 , 3.59 , 10.31 , 0.00 , 0.00 , 80.72 = 43 : 19.28
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 223 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 19.28%

Powered By www.thaieducation.net