โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
78
จำนวน(คน) 3 4 3 0 0 68
ร้อยละ 3.85 % 5.13 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 87.18 %
ระดับประถมศึกษา
170
จำนวน(คน) 9 4 20 0 0 137
ร้อยละ 5.29 % 2.35 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 80.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 248 คน
จำนวน(คน) 12 8 23 0 0 205
ร้อยละ 4.84 % 3.23 % 9.27 % 0.00 % 0.00 % 82.66 %

248 : 12 , 8 , 23 , 0 , 0 , 205...4.84 , 3.23 , 9.27 , 0.00 , 0.00 , 82.66 = 43 : 17.34
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 248 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 17.34%

Powered By www.thaieducation.net