โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 2 5 7 0 2 27
ร้อยละ 4.65 % 11.63 % 16.28 % 0.00 % 4.65 % 62.79 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 8 8 24 3 0 58
ร้อยละ 7.92 % 7.92 % 23.76 % 2.97 % 0.00 % 57.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 10 13 31 3 2 85
ร้อยละ 6.94 % 9.03 % 21.53 % 2.08 % 1.39 % 59.03 %

144 : 10 , 13 , 31 , 3 , 2 , 85...6.94 , 9.03 , 21.53 , 2.08 , 1.39 , 59.03 = 59 : 40.97
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 40.97%

Powered By www.thaieducation.net