โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 5 1 2 0 0 17
ร้อยละ 20.00 % 4.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 68.00 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 1 0 8 0 0 43
ร้อยละ 1.92 % 0.00 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 82.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 77 คน
จำนวน(คน) 6 1 10 0 0 60
ร้อยละ 7.79 % 1.30 % 12.99 % 0.00 % 0.00 % 77.92 %

77 : 6 , 1 , 10 , 0 , 0 , 60...7.79 , 1.30 , 12.99 , 0.00 , 0.00 , 77.92 = 17 : 22.08
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 77 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 22.08%

Powered By www.thaieducation.net