โรงเรียนวัดศรีประชา (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
121
จำนวน(คน) 2 3 11 1 0 104
ร้อยละ 1.65 % 2.48 % 9.09 % 0.83 % 0.00 % 85.95 %
ระดับประถมศึกษา
431
จำนวน(คน) 26 13 76 14 3 299
ร้อยละ 6.03 % 3.02 % 17.63 % 3.25 % 0.70 % 69.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 552 คน
จำนวน(คน) 28 16 87 15 3 403
ร้อยละ 5.07 % 2.90 % 15.76 % 2.72 % 0.54 % 73.01 %

552 : 28 , 16 , 87 , 15 , 3 , 403...5.07 , 2.90 , 15.76 , 2.72 , 0.54 , 73.01 = 149 : 26.99
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 552 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 149 คน คิดเป็นร้อยละ 26.99%

Powered By www.thaieducation.net