โรงเรียนวัดศรีประชา (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
126
จำนวน(คน) 5 3 11 1 0 106
ร้อยละ 3.97 % 2.38 % 8.73 % 0.79 % 0.00 % 84.13 %
ระดับประถมศึกษา
438
จำนวน(คน) 28 13 76 14 3 304
ร้อยละ 6.39 % 2.97 % 17.35 % 3.20 % 0.68 % 69.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 564 คน
จำนวน(คน) 33 16 87 15 3 410
ร้อยละ 5.85 % 2.84 % 15.43 % 2.66 % 0.53 % 72.70 %

564 : 33 , 16 , 87 , 15 , 3 , 410...5.85 , 2.84 , 15.43 , 2.66 , 0.53 , 72.70 = 154 : 27.30
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 564 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 154 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30%

Powered By www.thaieducation.net