โรงเรียนวัดศรีประชา (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
128
จำนวน(คน) 19 9 3 6 12 79
ร้อยละ 14.84 % 7.03 % 2.34 % 4.69 % 9.38 % 61.72 %
ระดับประถมศึกษา
437
จำนวน(คน) 48 29 34 17 94 215
ร้อยละ 10.98 % 6.64 % 7.78 % 3.89 % 21.51 % 49.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 565 คน
จำนวน(คน) 67 38 37 23 106 294
ร้อยละ 11.86 % 6.73 % 6.55 % 4.07 % 18.76 % 52.04 %

565 : 67 , 38 , 37 , 23 , 106 , 294...11.86 , 6.73 , 6.55 , 4.07 , 18.76 , 52.04 = 271 : 47.96
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 565 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 271 คน คิดเป็นร้อยละ 47.96%

Powered By www.thaieducation.net