โรงเรียนวัดธรรมจริยา (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 4 1 15 1 1 26
ร้อยละ 8.33 % 2.08 % 31.25 % 2.08 % 2.08 % 54.17 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 6 1 30 1 1 104
ร้อยละ 4.20 % 0.70 % 20.98 % 0.70 % 0.70 % 72.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
93
จำนวน(คน) 5 1 21 2 1 63
ร้อยละ 5.38 % 1.08 % 22.58 % 2.15 % 1.08 % 67.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 284 คน
จำนวน(คน) 15 3 66 4 3 193
ร้อยละ 5.28 % 1.06 % 23.24 % 1.41 % 1.06 % 67.96 %

191 : 10 , 2 , 45 , 2 , 2 , 130...5.24 , 1.05 , 23.56 , 1.05 , 1.05 , 68.06 = 61 : 31.94
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 284 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 32.04%

Powered By www.thaieducation.net