โรงเรียนวัดธรรมจริยา (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 3 3 8 10 2 22
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 16.67 % 20.83 % 4.17 % 45.83 %
ระดับประถมศึกษา
148
จำนวน(คน) 12 4 30 4 5 93
ร้อยละ 8.11 % 2.70 % 20.27 % 2.70 % 3.38 % 62.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
96
จำนวน(คน) 7 2 25 2 4 56
ร้อยละ 7.29 % 2.08 % 26.04 % 2.08 % 4.17 % 58.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 292 คน
จำนวน(คน) 22 9 63 16 11 171
ร้อยละ 7.53 % 3.08 % 21.58 % 5.48 % 3.77 % 58.56 %

196 : 15 , 7 , 38 , 14 , 7 , 115...7.65 , 3.57 , 19.39 , 7.14 , 3.57 , 58.67 = 81 : 41.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 292 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 121 คน คิดเป็นร้อยละ 41.44%

Powered By www.thaieducation.net