โรงเรียนวัดธรรมจริยา (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 3 9 12 10 2 12
ร้อยละ 6.25 % 18.75 % 25.00 % 20.83 % 4.17 % 25.00 %
ระดับประถมศึกษา
148
จำนวน(คน) 12 4 39 4 6 83
ร้อยละ 8.11 % 2.70 % 26.35 % 2.70 % 4.05 % 56.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
101
จำนวน(คน) 9 2 30 2 5 53
ร้อยละ 8.91 % 1.98 % 29.70 % 1.98 % 4.95 % 52.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 297 คน
จำนวน(คน) 24 15 81 16 13 148
ร้อยละ 8.08 % 5.05 % 27.27 % 5.39 % 4.38 % 49.83 %

196 : 15 , 13 , 51 , 14 , 8 , 95...7.65 , 6.63 , 26.02 , 7.14 , 4.08 , 48.47 = 101 : 51.53
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 297 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 149 คน คิดเป็นร้อยละ 50.17%

Powered By www.thaieducation.net