โรงเรียนวัดผดุงธรรม (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 2 2 2 3 1 28
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 5.26 % 7.89 % 2.63 % 73.68 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 15 10 20 10 10 44
ร้อยละ 13.76 % 9.17 % 18.35 % 9.17 % 9.17 % 40.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 17 12 22 13 11 72
ร้อยละ 11.56 % 8.16 % 14.97 % 8.84 % 7.48 % 48.98 %

147 : 17 , 12 , 22 , 13 , 11 , 72...11.56 , 8.16 , 14.97 , 8.84 , 7.48 , 48.98 = 75 : 51.02
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 51.02%

Powered By www.thaieducation.net