โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 3 3 3 0 0 7
ร้อยละ 18.75 % 18.75 % 18.75 % 0.00 % 0.00 % 43.75 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 8 9 6 0 0 30
ร้อยละ 15.09 % 16.98 % 11.32 % 0.00 % 0.00 % 56.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 69 คน
จำนวน(คน) 11 12 9 0 0 37
ร้อยละ 15.94 % 17.39 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 53.62 %

69 : 11 , 12 , 9 , 0 , 0 , 37...15.94 , 17.39 , 13.04 , 0.00 , 0.00 , 53.62 = 32 : 46.38
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 69 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 46.38%

Powered By www.thaieducation.net