โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 3 3 3 0 0 7
ร้อยละ 18.75 % 18.75 % 18.75 % 0.00 % 0.00 % 43.75 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 9 12 7 0 1 23
ร้อยละ 17.31 % 23.08 % 13.46 % 0.00 % 1.92 % 44.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 68 คน
จำนวน(คน) 12 15 10 0 1 30
ร้อยละ 17.65 % 22.06 % 14.71 % 0.00 % 1.47 % 44.12 %

68 : 12 , 15 , 10 , 0 , 1 , 30...17.65 , 22.06 , 14.71 , 0.00 , 1.47 , 44.12 = 38 : 55.88
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 68 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 55.88%

Powered By www.thaieducation.net