โรงเรียนชุมชนวัดระโสม (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 2 6 2 2 0 10
ร้อยละ 9.09 % 27.27 % 9.09 % 9.09 % 0.00 % 45.45 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 17 15 16 7 0 54
ร้อยละ 15.60 % 13.76 % 14.68 % 6.42 % 0.00 % 49.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 13 12 14 7 0 27
ร้อยละ 17.81 % 16.44 % 19.18 % 9.59 % 0.00 % 36.99 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 204 คน
จำนวน(คน) 32 33 32 16 0 91
ร้อยละ 15.69 % 16.18 % 15.69 % 7.84 % 0.00 % 44.61 %

131 : 19 , 21 , 18 , 9 , 0 , 64...14.50 , 16.03 , 13.74 , 6.87 , 0.00 , 48.85 = 67 : 51.15
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 113 คน คิดเป็นร้อยละ 55.39%

Powered By www.thaieducation.net