โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
80
จำนวน(คน) 4 3 10 4 6 53
ร้อยละ 5.00 % 3.75 % 12.50 % 5.00 % 7.50 % 66.25 %
ระดับประถมศึกษา
251
จำนวน(คน) 14 8 40 31 29 129
ร้อยละ 5.58 % 3.19 % 15.94 % 12.35 % 11.55 % 51.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 331 คน
จำนวน(คน) 18 11 50 35 35 182
ร้อยละ 5.44 % 3.32 % 15.11 % 10.57 % 10.57 % 54.98 %

331 : 18 , 11 , 50 , 35 , 35 , 182...5.44 , 3.32 , 15.11 , 10.57 , 10.57 , 54.98 = 149 : 45.02
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 331 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 149 คน คิดเป็นร้อยละ 45.02%

Powered By www.thaieducation.net