โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
80
จำนวน(คน) 4 1 5 4 5 61
ร้อยละ 5.00 % 1.25 % 6.25 % 5.00 % 6.25 % 76.25 %
ระดับประถมศึกษา
251
จำนวน(คน) 15 11 21 15 21 168
ร้อยละ 5.98 % 4.38 % 8.37 % 5.98 % 8.37 % 66.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 331 คน
จำนวน(คน) 19 12 26 19 26 229
ร้อยละ 5.74 % 3.63 % 7.85 % 5.74 % 7.85 % 69.18 %

331 : 19 , 12 , 26 , 19 , 26 , 229...5.74 , 3.63 , 7.85 , 5.74 , 7.85 , 69.18 = 102 : 30.82
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 331 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 102 คน คิดเป็นร้อยละ 30.82%

Powered By www.thaieducation.net