โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
80
จำนวน(คน) 3 3 1 4 8 61
ร้อยละ 3.75 % 3.75 % 1.25 % 5.00 % 10.00 % 76.25 %
ระดับประถมศึกษา
250
จำนวน(คน) 21 14 14 19 16 166
ร้อยละ 8.40 % 5.60 % 5.60 % 7.60 % 6.40 % 66.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 330 คน
จำนวน(คน) 24 17 15 23 24 227
ร้อยละ 7.27 % 5.15 % 4.55 % 6.97 % 7.27 % 68.79 %

330 : 24 , 17 , 15 , 23 , 24 , 227...7.27 , 5.15 , 4.55 , 6.97 , 7.27 , 68.79 = 103 : 31.21
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 330 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 103 คน คิดเป็นร้อยละ 31.21%

Powered By www.thaieducation.net