โรงเรียนวัดอุทการาม (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 3.23 % 3.23 % 0.00 % 0.00 % 93.55 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 3 3 1 1 3 64
ร้อยละ 4.00 % 4.00 % 1.33 % 1.33 % 4.00 % 85.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 106 คน
จำนวน(คน) 3 4 2 1 3 93
ร้อยละ 2.83 % 3.77 % 1.89 % 0.94 % 2.83 % 87.74 %

106 : 3 , 4 , 2 , 1 , 3 , 93...2.83 , 3.77 , 1.89 , 0.94 , 2.83 , 87.74 = 13 : 12.26
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 106 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 12.26%

Powered By www.thaieducation.net