โรงเรียนวัดภาชี (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 32
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
155
จำนวน(คน) 4 3 20 2 0 126
ร้อยละ 2.58 % 1.94 % 12.90 % 1.29 % 0.00 % 81.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 191 คน
จำนวน(คน) 7 3 21 2 0 158
ร้อยละ 3.66 % 1.57 % 10.99 % 1.05 % 0.00 % 82.72 %

191 : 7 , 3 , 21 , 2 , 0 , 158...3.66 , 1.57 , 10.99 , 1.05 , 0.00 , 82.72 = 33 : 17.28
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 191 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 17.28%

Powered By www.thaieducation.net