โรงเรียนวัดภาชี (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 1 0 3 0 31
ร้อยละ 2.78 % 2.78 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 86.11 %
ระดับประถมศึกษา
160
จำนวน(คน) 3 5 24 7 0 121
ร้อยละ 1.88 % 3.13 % 15.00 % 4.38 % 0.00 % 75.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
196 คน
จำนวน(คน) 4 6 24 10 0 152
ร้อยละ 2.04 % 3.06 % 12.24 % 5.10 % 0.00 % 77.55 %

196 : 4 , 6 , 24 , 10 , 0 , 152...2.04 , 3.06 , 12.24 , 5.10 , 0.00 , 77.55 = 44 : 22.45
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 196 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22.45%

Powered By www.thaieducation.net