โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 4 3 1 2 24
ร้อยละ 5.56 % 11.11 % 8.33 % 2.78 % 5.56 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 10 5 5 2 6 95
ร้อยละ 8.13 % 4.07 % 4.07 % 1.63 % 4.88 % 77.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 4 4 4 1 2 52
ร้อยละ 5.97 % 5.97 % 5.97 % 1.49 % 2.99 % 77.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 226 คน
จำนวน(คน) 16 13 12 4 10 171
ร้อยละ 7.08 % 5.75 % 5.31 % 1.77 % 4.42 % 75.66 %

159 : 12 , 9 , 8 , 3 , 8 , 119...7.55 , 5.66 , 5.03 , 1.89 , 5.03 , 74.84 = 40 : 25.16
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 226 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 24.34%

Powered By www.thaieducation.net