โรงเรียนบ้านดอนข่อย (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 7 3 5 0 0 29
ร้อยละ 15.91 % 6.82 % 11.36 % 0.00 % 0.00 % 65.91 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 15 8 15 3 0 77
ร้อยละ 12.71 % 6.78 % 12.71 % 2.54 % 0.00 % 65.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 8 4 19 1 0 32
ร้อยละ 12.50 % 6.25 % 29.69 % 1.56 % 0.00 % 50.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 226 คน
จำนวน(คน) 30 15 39 4 0 138
ร้อยละ 13.27 % 6.64 % 17.26 % 1.77 % 0.00 % 61.06 %

162 : 22 , 11 , 20 , 3 , 0 , 106...13.58 , 6.79 , 12.35 , 1.85 , 0.00 , 65.43 = 56 : 34.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 226 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 38.94%

Powered By www.thaieducation.net